fredag 10 december 2010

Vinnande ledarskap

Ledarskap är en konst som få behärskar men många utövar. Definitionen av ett gott ledarskap är beroende av den situation som företaget befinner sig i. Forskning visar att det fokuseras för mycket på chefers beteende och att intresset nu bör riktas mot medarbetarnas del i framgångar och misslyckanden.

Chefer som vågar uttrycka sina känslor, även oro och osäkerhet, har lättare att förankra förändringar hos medarbetarna. När känslorna kommer till ytan får medarbetarna vägledning. Detta visar forskningen på frågan hur man genomför förändringar på ett bra sätt.

Det finns en konflikt mellan marknadens krav på snabba resultat och vad chefen ska prestera på kortsikt och behovet av bestående förbättringar för organisationen. Förbättringsarbetet måste utgå från:
  • Vad som är viktigt för företaget.
  • Vad som berör medarbetarna.
I vårt senaste möte med HR-nätverket Scania i Skåne beskrev ledande HR-företrädare för Cardokoncernen på ett engagerat sätt det arbete som nu pågår med att omvandla det tidigare investmentbolaget till en koncern med gemensam företagskultur. Detta görs internationellt och ledarskapsfrågorna är centrala.

Det program för chefsutveckling som utformats baseras på en övergripande modell benämnd Strategic Fitness Proces (SFP) som utvecklats av professor Michael Beer vid Harvard Business School. Utbildningsprogrammet av chefer inom Cardo följer Kirkpatrick lärandemodell i fyra steg.

SFP-modellen syftar till att förvandla en organisation genom att skapa ärliga samtal kring värderingar och strategier och organisationens förmåga att göra nödvändiga anpassningar. Det egna ledarskapet ska själva göra diagnoser av hinder för förändring, men också de mätbara effekter som kan uppnås med ett genomförande, bland annat uttryckt i pengar.

De vetenskapliga studier som genomförts visar tydligt att ett företags resultat och framgång påverkas främst av följande mått för en organisatorisk miljö:
  • Ledarskap
  • Organisation, strukturer och processer
  • Mål och incitament
  • Företagskultur
  • Överföring av kunskap