måndag 13 juli 2009

Flexibla jobb och karriärvägar

En karriär eller ett arbetsliv är i dag inte vad det brukade vara för 30-40 år sedan. Då handlade det ofta om ett eller några få beslut om karriärinriktning som sedan följdes. Avsteg från den valda vägen möttes förmodligen med förvåning och ifrågasättanden från omgivningen.

Forskare från Stanford University i USA visar nu i ny forskning att på framtidens arbetsmarknad bör du inte alls planera din karriär. Tidningen Personal och Ledarskap 4/09 rapporterar om detta. De lyfter fram betydelsen av att bli mycket mer uppmärksam på de vardagssituationer och möjligheter som vi hela tiden ställs inför.

Forskarna menar att det är här nyckeln till framtidens karriärutveckling ligger. Det gäller att alltid vara vaken för att ta vara på tillfället när det dyker upp.

På föränderliga marknader är flexibilitet en förutsättning. Det gäller inte bara vilka varor och tjänster man ska tillverka utan också hur arbetet bedrivs internt. Flexibla arbetsgrupper och arbetsupplägg med kompetens för flexibel produktion behöver utformas.

Bäst resultat nås, visar forskning i en holländsk studie, om den enskilde har stor möjlighet att självständigt påverka och utföra sina egna uppgifter och att uppgifterna samtidigt är tydligt kopplade till det övriga av teamets arbetsuppgifter.

Det gäller att göra det tydligt hur vars och ens bidrag hänger ihop med helheten. Telekomföretaget i Katrineholm är på rätt väg i sitt spännande arbete med att knyta samman filosofier kring Multiskill och Agile för flexibel produktion med fast ledtid på en föränderlig marknad. Lean-tänkandet finns kvar i botten med kravet på stabilitet i centrala frågor.

Man skulle kanske kunna formulera en princip – att skapa för i morgon med andra kombinationer av resurser. Det handlar också om att kanalisera personliga drivkrafter genom att måla upp en vision om hur arbetet är en del av något större.

måndag 6 juli 2009

Förändringskompetens för alla

Neddragningar och varsel skapar omorganisationer och förändringar. När arbetskamrater försvinner och arbetsuppgifter byts ut är det kanske inte så konstigt om det uppstår en viss oro på arbetsplatsen. Det är viktigt att förstå att stress är en naturlig reaktion på de många förändringarna. Man vet vad man har, men inte vad man får.

John Ylander, som vid upprepade tillfällen varit inspiratör i HR-nätverket Gothia, har nu disputerat vid Handelshögskolan i Göteborg. Grattis! Förändringsforskning är Johns tema och han konstaterar i sin avhandling att bra ledarskap minskar stress och gör den psykosociala arbetsmiljön bättre.

De chefer, som är mest framgångsrika på att förändra, lyckas förmedla en begriplig vision av målet. Flyter organisationsförändringar smidigt på ditt jobb? Då har du förmodligen en chef som är duktig att kommunicera och skapa tillit, visar Johns forskning.

Ett uttryck, som han använder, kan översättas till framåtriktad reflektion (feed forward reflection). Det innebär att den som är ansvarig för en förändring måste förstå att personer på skilda nivåer har olika tidsperspektiv.

Till exempel tittar den strategiske chefen flera år framåt i tiden. Samtidigt är övrig personal upptagen med det dagliga arbetet, men tittar även bakåt. Hur gick det för individen vid ett tidigare tillfälle? Organisationspyramidens olika nivåer får förskjutna tidsperspektiv med risk för instabilitet om inte tillit finns i processen.

Johns forskning och våra diskussioner i HR-nätverken, där många deltagare är personalchefer från stora internationella företag men även i små företag, visar att ett gott ledarskap vid förändringsarbete kan ge stora vinster i form minskade stressrelaterade kostnader hos personalen vilket stärker produktiviteten.

I en undersökning bland Sveriges chefer, som chefsorganisationen Ledarna har gjort (2008), listades de fyra viktigaste ämnesområden som cheferna ansåg sig behöva höja sin kompetens. Listan toppades av: konflikthantering därefter kom arbetsrätt och förhandling, kommunikation, förändring och arbetsmiljö.