måndag 26 mars 2012

Workshop i Kina

Härom veckan genomförde jag vår första workshop i Kina. Jag pratade engelska och HR-chefen tolkade till kinesiska. Vi hade översatt instruktionerna till kinesiska men därutöver fanns det behov av olika dialoger med deltagarna.

Personal från företaget AQ Electric i Suzhou nära Shanghai studerar kursen 5S – Ordning och reda över Internet på kinesiska i vårt utbildningssystem Instant education. Denna workshop syftade till att praktiskt träna i ett spel i grupper hur man tar fram instruktioner för att montera en grävskopa i legobitar.

Monterarna från varje lag fick i ett separat rum gemensamt diskutera fram en kravspecifikation på en bra montagebeskrivning under tiden som lagmedlemmarna utformade sina förslag på en sådan för grävskopan. Varje grupp hade fått material, färgpennor mm.

Grupperna arbetade energiskt med stor inlevelse och överlämnade sedan till respektive monterare en plastlåda med delarna samt en monteringsanvisning.

Två spelomgångar genomförs av övningen där omgång 2 är en förbättringsomgång. Här införs nya gemensamma erfarenheter och synpunkter i varje lags monteringsinstruktion tillsammans med lagets monterare. Förbättringsomgången visade att monteringstiden kunde minskas till att vara ca 1/5 eller lägre av grundomgångens tid även om andra lagmedlemmar gjorde monteringen.

Således har en högst betydande produktivitetsförbättring uppstått.

Trots språkförbistringen skapades en insikt hos deltagarna hur en bra grupprocess fungerar där var och en i gruppen hittar sin roll för det gemensammas bästa. Dessutom blev det tydligt hur viktigt det är att utforma en tydlig arbetsbeskrivning som anger kritiska moment och kontrollpunkter för en bra kvalitet så att inte tidsförluster uppkommer.

Det är operatörerna själva som ska göra detta. I ett nästa steg väljs av deltagarna den bästa av dessa instruktioner som standardiserat arbetssätt.

måndag 12 mars 2012

Green och Lean

Det senaste mötet i logistikernätverket Scania med Urban Fagrell, kvalitetschef inom Haldex Brake Products som inspiratör, tittade djupare in i begreppet Sustainable Production. Verksamheter på olika nivåer och branscher har olika aspekter på hållbarhet. Det innebär att det finns olika hållbarhetsmål i en hierarki från global nivå till företagsnivå.

Haldex och några andra företag har via forskningsprojekt på Mälardalens högskola förtjänstfullt börjat synliggöra vilka ekonomiska fördelar som kan skapas för företag som utvecklar och kombinerar angreppssätt inom logistik, Lean och miljö. Bra åtgärder här blir kvalificerande som leverantör i allt fler branscher.

Diskussionen i mötet visade att olika deltagare börjat ta tag i dessa frågor i sina företag. I Haldex fall används en intressant modell som visar de besparingar i kronor som uppkommer av att arbeta med ett hållbarhetsperspektiv. Andra företag uttrycker detta med ekvivalenter i minskad koldioxid.

En intressant kommentar från några deltagare var det stora slöseri som finns av läckande tryckluft från ledningar och i maskiner. Med besök i fabriken när det var stillestånd kunde man med enbart hörseln höra hur det pyste lite här och var. Allt detta kostar stora pengar.

Bättre livscykelanalyser krävs också på material i utrustningar så att inte onödiga slöserier byggs in i materialvalen. Att utveckla riktlinjer för hur åtgärder inom produktionssystemet med miljöstrategier leder till värdeförbättringar och kostnadsminskningar blir därför alltmer en högaktuell fråga.