onsdag 26 september 2012

Ledare som utvecklar

Lean ledarskap präglas av tålamod och långsiktighet samt en vilja att utveckla människor. Kort sagt att skapa resultat genom människor. Begreppet ledare innebär att någon följer efter. Ledarskap är en relation mellan ledare och ledda där det också finns ett samspel med arbetsmiljön. Ledarskap är sålunda en påverkansprocess.

Vad ligger bakom en ledares framgång i arbetet och vilken betydelse har ledaren för de underställdas engagemang i arbetet, prestationer och tillfredsställelse? Genomsnittligt har man kommit fram till att en fjärdedel av ett företags lönsamhet grundar sig på ledarskapet.

Ledare som lyckas engagera sina medarbetare till att förbättra processerna har störst chans att lyckas med ambitionen.

Det går att i en organisation införa förbättringsverktyg och rutiner av olika slag men det är mycket svårare att införa ett engagemang. Ett bra förankringsarbete i kombination med en effektiv utbildning kan lägga grunden till ett bra engagemang.

En förutsättning är naturligtvis att cheferna själva engagerar sig i det förändringsarbete som sker och att arbetssättet har fått en förankring och stöd i ledningsgruppen. Det är stor skillnad mellan att sälja in en förändring och att förankra den i organisationen och bland dess medarbetare.

Även om argumenteringen köps finns inte en förståelse för vad det innebär för den enskilde. De allra flesta reagerar negativt på en förändring.
 • Man vill inte
 • Man förstår inte varför
Efter en tid börjar man ändå acceptera och förstå. Det är först då medarbetaren blir draghjälp i förändringsprocessen.

Erfarenheter brukar ange att när ca 40% av organisationens medarbetare kommit över på den positiva sidan av den ”ångestsvacka” som figuren visar blir det en drivkraft i förändringen. Innan dess är det mycket energi som behöver föras in i processen för att övervinna motståndskrafterna.

Hur djupt svackan blir, och hur lång tid det tar innan flertalet medarbetare är på den positiva sidan, beror på hur bra förändringen har förankrats.

Det bästa är när så många som möjligt är med i själva planeringen inför förändringen. Då ökar förståelsen och därmed förankringen och allt går mycket snabbare. Den tid som läggs på att skapa insikt och förankra återvinns många gånger senare i processen.

måndag 20 augusti 2012

Intern kommunikation

Den norska 22 juli-kommissionens rapport presenterades härom veckan över polisens krishantering av händelserna förorsakade av soloterroristen Brevik. Sällan har den interna kommunikationens brister och konsekvenser avslöjats mer brutalt och öppet i en rapport.

Även i Sverige har vi inget att yvas över med våra tidigare tillkortakommanden och fortsatta stora brister i samordning och kommunikation. Det glappar mellan centrum och periferi. Samverkan är inte tillräckligt i sidled med olika nödvändiga organisationer och kommunikationssystemet Rakel är fortfarande inte driftsäkert.

I en ständigt föränderlig värld måste företag anpassa sin organisation efter omvärlden. I samma takt förändras ledarskap och kommunikation, vilka är två avgörande förutsättningar för ett företags framgång och utveckling.

Framförallt är dessa faktorer viktiga för företag som är geografiskt spridda. Trots spridda avdelningar måste företaget uppfattas som en helhet, med gemenskap och samma mål.

Intern kommunikation är ett av verktygen för att förmedla strategier inom organisationer och företag. Att finna ett gemensamt språk inom organisationen kan underlätta förståelsen för företagets visioner och mål. Många företag och organisationer brister i sin interna kommunikation. Det leder till att strategiska beslut bara förverkligas i undantagsfall.

Den globala marknaden med dess nya möjligheter och förändrad konkurrenssituation skapar ett tryck på att ett ledarskap kan utveckla och förmedla strategier som leder till att företag och organisationer gör anpassade åtgärder. I princip måste denna process hållas levande ständigt.

Det anmärkningsvärda är företagens ibland bristande insikter om vikten av kontinuerlig kommunikation. Enligt en studie vid Lunds universitet genomförs de beslut som bolagsledningarna tagit bara till knappt 30%. Skälet är att ledningarna negligerar eller helt avstår ifrån att fortlöpande kommunicera. Främst gäller det till medarbetarna.
Det som krävs av företagsledningarna att kontinuerliga dialoger utformas där medarbetare deltar i frågor kring nya strategier, värdegrunder och gemensamma målbilder för verksamheten på olika nivåer. Då skapas förutsättningar för:
 • Engagemang bland personalen
 • Möjligheter till att förändra attityder
 • Att bygga en önskvärd kultur
Det finns problem och utmaningar i informations- och kommunikationskanaler inom en organisation. En utmaning är att informationen ska nå rätt personer i organisationen och att dessa sedan ska tolka informationen. Att tolkningen sker på det sätt som ledningen avsåg är inte helt säkert, innebörden kan ha gått förlorad och handling uteblir.

Kommunikation är en angelägenhet för ledningen eftersom de brister som kan uppstå oftast faller under ledningens ansvar. Bristerna kan bero på att människor inte förstår varandra, men också på att rutinerna för kommunikation inte är tillräckligt utformade.

måndag 4 juni 2012

Sparringgruppen i Halmstad

Våra kontakter med kunder eller kundämnen kring frågor inom kompetensutveckling och förbättringsarbete leder ibland till intressanta samtal och erfarenheter som kan delges till en vidare krets. En av mina medarbetare Maria Jonsson berättar följande:

Jag har ofta samtal med personer som står utanför arbetsmarknaden, kortare eller längre tider. Många får kontakt med oss via TRR, Trygghetsrådet, för att antingen skaffa sig ytterligare kunskaper eller för att mäta sina arbetserfarenheter genom våra utbildningar.

Idag hade jag förmånen att prata med en tjej från Halmstads-området. Hon ingår i en grupp, där de kallar sig för Sparringgrupp. Man sparrar – och sporrar, varandra till att återkomma till arbetsmarknaden.


Varje vecka har gruppen protokollförda möten där man går igenom vilka framsteg man gör, vilka kontakter man haft, vilka utbildningar man sökt, osv. Man tar även upp olika frågor och hjälper varandra att analysera den efterfrågan som finns på arbetsmarknaden. Vilka kompetenser har idag ett högt värde? Vilka företag kommer att rekrytera? Hur gör man för att bli mer attraktiv för en anställning?

Dessutom har man bjudit in föredragande där man fått ta del av rekrytringsföretags förslag på hur man gör en positiv presentation av sig själv, eller hur man skriver ett cv som inte hamnar i papperskorgen.

I gruppen delar man med sig av erfarenheter och hjälper varandra till att bygga ut sina nätverk. Allt för att gruppens medlemmar ska få nya anställningar.

Mitt intryck av Sparringgruppens arbete är, att det är så här fler borde arbeta, för att inte bli kvar i arbetslösheten. Kanske borde den här Sparringgruppen gå vidare med sina kunskaper och erfarenheter – berätta för arbetsmarknadspolitiker hur de gör och fler borde göra!

Det är väl känt att när man mister sin anställning, mister man också sin plats i tillvaron och en del av sin personlighet. Många hamnar i en depression, halkar efter i utvecklingen och får det allt svårare att komma i fatt.

En väg ur detta kan vara att utnyttja möjligheterna till kompetensutveckling. Det kan man göra genom våra kurser, som du kan läsa mer om eller kontakta oss för ytterligare information. Men största hjälpen är nog ändå ett nätverk tillsammans med andra och där man kan få möjlighet att höra vad de gör för att lösa sin situation.

Därför är jag mycket imponerad av Sparriggruppen i Halmstad – de har insett möjligheten och behovet av andras erfarenheter.

Jag önskar Sparringgruppen i Halmstad stort lycka till! Ni har en affärsidé…

måndag 21 maj 2012

Att bli ett Cleantech-företag

I mars i år 2012 besökte jag på nytt Kina under en 10 dagars resa. Denna gång kombinerade jag affärskontakter för mitt företag Gothia Logistics med en medverkan i BENCH-projektets resa till vänortsprovins Jiangsu.

I delegationen ingick deltagare från Sverige, Estland och Finland, som företräder samhällsfunktioner och näringsliv. Landshövdingen i Östergötland var en central person för öppna dörrar till offentliga besök. Begreppet Cleantech fanns med i temat för resans uppläggning.

Det var ett digert program med många intressanta möten och seminarier på temat Nordic Room. Jag fick där tillfälle att berätta vad vi gör i Kina på området kompetensutveckling av personal hos företag. Inbjudningar hade gått ut till olika intresseorganisationer bland företag i Shanghai och Wuxi på de platser där jag medverkade.

Efter ett seminarium serverades det förtäring och minglades. I Shanghai stod jag vid ett litet bord och balanserade tallrik och glas tillsammans med en av BENCH-projektets kinesiska organisatörer och några andra besökare. Då besöktes vårt bord av två kinesiska besökare, som uppenbarligen var bekanta med varandra.

Den ena hade varit lärare inom Supply Chain Management på ett universitet, och var nu aktiv som grundare av Chinese American Chamber of Commerce (CACC) i Shanghai. Kollegan var partner i ett kinesiskt investmentbolag, China Environment Fund i Beijing med devisen ”Doing well by Doing Good”.

Det blev direkt en intressant dialog kring området Supply Chain Management med kommentarer till min presentation och där behovet av kunskap i Kina hos företagen påpekades. Kollegan, som också var nyfiken, spädde på med budskapet ”We only invest in Cleantech companies”!

Under kvällens diskussioner med en av BENCH-delegationens organisatörer, som ansvarar för Cleantech-arbetet i Östergötland, ställde jag frågan efter beskrivning av vår verksamhet: Är vi ett cleantech företag? Ja, svarade Gert Kindgren VD för Cleantech!

Mot denna bakgrund har jag tittat lite närmare på begreppet, principerna och innehållet i en sådan verksamhet. Intresset för cleantech har formligen exploderat den senaste tiden i spåren av klimathotet. Media rapporterar dagligen om nyheter inom cleantech, och riskkapitalmarknaden har fått upp ögonen för investeringar inom området. Men vad menas egentligen med cleantech?

Cleantech är ett samlingsnamn på lösningar som underlättar för omställningen till ett hållbart samhälle. Tillväxtverket har gjort en bra sammanställning av begreppet. Det är viktigt att vara medveten om att olika aktörer kan avse olika saker när de använder begreppen cleantech och miljöteknik, och att begreppen också kan vara laddade med värderingar.

Rapporten pekar på synsättet att det som skiljer miljöteknik från cleantech är att miljöteknik drivs av lagkrav, medan cleantech drivs av marknadens efterfrågan.

Det finns ett behov av att etablera ett begrepp som överensstämmer med marknadens ökande intresse för miljö och hållbarhet. Namnet cleantech anses helt enkelt passa bättre in i marknadens språkbruk än vad miljöteknik gör.

Gothia Logistics är ett cleantech-företag, men vi behöver beskriva detta bättre!

måndag 14 maj 2012

Hållbar resurslogistik!

Temat i vårens sista möte i Logistikernätverket Gothia var ”Hållbar resurslogistik!” och de livliga diskussionerna kunde ske tillsammans med en inspiratör från Stena Recycling.

Hållbar utveckling och resurslogistik handlar i grunden om att använda naturresurser och mänskliga resurser på ett effektivare sätt som är mindre belastande för vår miljö och vår hälsa. Detta ger också betydande ekonomiska besparingar på kort och lång sikt.

Det främsta syftet med grön logistik är att samordna verksamheter inom en försörjningskedja på ett sådant sätt att kundernas behov tillgodoses till "lägsta möjliga kostnad" för miljön.

De gröna tillämpningarna på logistik är många och täcker i första hand några viktiga dimensioner:

Produktdesign och produktionsplanering. Utveckla produkter som har lägre miljöpåverkan även innefattande deras produktionsprocess.

Fysisk distribution. Se till så att transporter av gods i samband med logistiska aktiviteter utförs på ett hållbart och miljövänligt sätt.

Materialhantering. Arbeta för effektivare materialanvändning, inbegripet förpackningar och förbättra all materialåtervinning när produkten har avslutat sin livscykel. I SCOR-modellen visas detta av ”Return”.

Framtidens inköpare måste ta ansvar för hur material och komponenter som kommer in lämnar företaget. Man måste bedöma om råvaror och komponenter kan ersättas av återanvändningsbara, återvunna eller mindre skadliga insatsmaterial.

Virtuell kommunikation. Användningen av virtuell kommunikation, ex e-learning istället för fysiska resor ger stora tidsvinster samtidigt som man minskar klimatpåverkan och sänker kostnaderna.

onsdag 11 april 2012

Upplevd tjänst

En tjänst är en totalupplevelse. I kundens ögon levererar ett tjänsteföretag en totalupplevelse. Kunden bryr sig inte om huruvida tjänsten är uppdelat i grundtjänster och sekundärtjänster. Det som gäller är totalintrycket.

När vi är kunder är vi många gånger ganska krävande. Då det handlar om varor eller tjänster vill vi ofta ha dem billigare, snabbare, bättre och med ett bra bemötande. Ibland tar vi som kunder vissa saker för givet. Vi har då inte alltid tydligt uttalat våra önskemål.

Figuren visar kanomodellen utvecklad av Noriaki Kano som illustrerar kundernas olika behov för kundtillfredsställelse.


Hur ska då en leverantör kunna veta var kundens krav ligger? Ja, i princip genom att:
 • Lyssna uppmärksamt.
 • Ställa frågor.
 • Ta reda på vad kunden tycker är viktigt.
 • Styra kundens förväntningar så att de ligger i nivå med vad vi som leverantörer kan prestera.
Själva totalupplevelsen av tjänsten innebär ett myller av intryck där den enskilda kunden bestämmer vad som är viktigt eller oviktigt, bra eller dåligt.

Ett försök att namnge några så kallade kvalitetsfaktorer, som brukar påverka kundens upplevda kvalitet är följande begrepp:
 • Bemötande
 • Pålitlighet
 • Flexibilitet
 • Kompetens
 • Tillgänglighet
 • Snabbhet i reaktioner
 • Problemlösningsförmåga
 • Kommunikation
 • Trovärdighet
 • Fysisk miljö
 • Personalens klädsel
 • Empati/inlevelse
 • Förtroende
 • Lyhördhet
 • "Ställa allt tillrätta"
 • Pris
Listan skulle kunna bli mycket längre, eller kortare genom att klumpa samman vissa kvalitetsfaktorer. En faktor som alltid återkommer och som är viktig för oss som kunder är bemötandet.

måndag 2 april 2012

Rekrytering och talangutveckling

I vårt allt mer tydliga kunskapssamhälle består produkter och tjänster i ökande grad av kunskap som utväxlas mellan leverantör och kund och med samhället i övrigt. I de kreativa miljöerna kommer innovationerna ofta inifrån där medarbetarna och den kunskap de bär på är företagens främsta tillgång.

En viktig motor är de personer som har förmågan, viljan och passionen att driva utvecklingen framåt. Vi kallar dessa personer för talanger. Diskussionerna i våra HR-nätverks möten under våren har temat Talent Management och belyses av de medverkande inspiratörernas och deras verksamhet utifrån olika synvinklar.

Nu senast var rubriken Att förvalta sina talanger! Matilda Mettälä, Dimevo AB, inspirerade både med sång och i diskussionen kring musiken som arbetsverktyg för personalutveckling. Matilda har en bakgrund som sångerska med bland annat en radiohit i USA på repertoaren.

Matilda påpekade hur viktigt träningen är för att utveckla talangerna och att talanger odlar man. Talang utgörs av en kombination av de färdigheter och förutsättningar som krävs för att skapa framgång för både individen själv och företaget. Blanda detta med ett rejält mått passion och driv.

Vad har svenska företagsledare för likheter med Beethoven? Matilda menar att musiken släpper lös kreativitet och fungerar som en slags dynamo för kreativa och spontana tankar.

Det finns ett betydande potential till ökad produktivitet inom de flesta organisationer med ett ökat välbefinnande och ett ledarskap som kan engagera och uppmuntra.

Undersökningar visar att de viktigaste parametrarna när en talang väljer jobb är möjligheterna till personlig utveckling, utmanande och utvecklande arbetsuppgifter samt en företagskultur som ligger i linje med talangens värderingar. Först därefter kommer sådant som lön och förmåner.

måndag 26 mars 2012

Workshop i Kina

Härom veckan genomförde jag vår första workshop i Kina. Jag pratade engelska och HR-chefen tolkade till kinesiska. Vi hade översatt instruktionerna till kinesiska men därutöver fanns det behov av olika dialoger med deltagarna.

Personal från företaget AQ Electric i Suzhou nära Shanghai studerar kursen 5S – Ordning och reda över Internet på kinesiska i vårt utbildningssystem Instant education. Denna workshop syftade till att praktiskt träna i ett spel i grupper hur man tar fram instruktioner för att montera en grävskopa i legobitar.

Monterarna från varje lag fick i ett separat rum gemensamt diskutera fram en kravspecifikation på en bra montagebeskrivning under tiden som lagmedlemmarna utformade sina förslag på en sådan för grävskopan. Varje grupp hade fått material, färgpennor mm.

Grupperna arbetade energiskt med stor inlevelse och överlämnade sedan till respektive monterare en plastlåda med delarna samt en monteringsanvisning.

Två spelomgångar genomförs av övningen där omgång 2 är en förbättringsomgång. Här införs nya gemensamma erfarenheter och synpunkter i varje lags monteringsinstruktion tillsammans med lagets monterare. Förbättringsomgången visade att monteringstiden kunde minskas till att vara ca 1/5 eller lägre av grundomgångens tid även om andra lagmedlemmar gjorde monteringen.

Således har en högst betydande produktivitetsförbättring uppstått.

Trots språkförbistringen skapades en insikt hos deltagarna hur en bra grupprocess fungerar där var och en i gruppen hittar sin roll för det gemensammas bästa. Dessutom blev det tydligt hur viktigt det är att utforma en tydlig arbetsbeskrivning som anger kritiska moment och kontrollpunkter för en bra kvalitet så att inte tidsförluster uppkommer.

Det är operatörerna själva som ska göra detta. I ett nästa steg väljs av deltagarna den bästa av dessa instruktioner som standardiserat arbetssätt.

måndag 12 mars 2012

Green och Lean

Det senaste mötet i logistikernätverket Scania med Urban Fagrell, kvalitetschef inom Haldex Brake Products som inspiratör, tittade djupare in i begreppet Sustainable Production. Verksamheter på olika nivåer och branscher har olika aspekter på hållbarhet. Det innebär att det finns olika hållbarhetsmål i en hierarki från global nivå till företagsnivå.

Haldex och några andra företag har via forskningsprojekt på Mälardalens högskola förtjänstfullt börjat synliggöra vilka ekonomiska fördelar som kan skapas för företag som utvecklar och kombinerar angreppssätt inom logistik, Lean och miljö. Bra åtgärder här blir kvalificerande som leverantör i allt fler branscher.

Diskussionen i mötet visade att olika deltagare börjat ta tag i dessa frågor i sina företag. I Haldex fall används en intressant modell som visar de besparingar i kronor som uppkommer av att arbeta med ett hållbarhetsperspektiv. Andra företag uttrycker detta med ekvivalenter i minskad koldioxid.

En intressant kommentar från några deltagare var det stora slöseri som finns av läckande tryckluft från ledningar och i maskiner. Med besök i fabriken när det var stillestånd kunde man med enbart hörseln höra hur det pyste lite här och var. Allt detta kostar stora pengar.

Bättre livscykelanalyser krävs också på material i utrustningar så att inte onödiga slöserier byggs in i materialvalen. Att utveckla riktlinjer för hur åtgärder inom produktionssystemet med miljöstrategier leder till värdeförbättringar och kostnadsminskningar blir därför alltmer en högaktuell fråga.

måndag 20 februari 2012

Begreppet Talent Management

Under möten i våra HR-nätverk under våren har den röda tråden Talent Management blivit studerad och diskuterad utifrån olika aspekter. I grunden handlar det om att hur man skapar mer motivation och engagemang på arbetsplatsen hos medarbetarna, hur man behåller dem och hur rekryterar man nya.

En gedigen process kring kompetensutveckling måste kombineras med väl fungerande utvecklingssamtal där ambitioner, prestationer och återkoppling blir vägledande för en planerad utveckling av medarbetare. Begreppet karriärplanering kan användas till nytta både för individ och för företag.

Peter Jonsson från Siemens AB beskrev i vårt senaste möte detaljerat hur företaget metodiskt arbetar med de tre typerna av talanger som man valt använda:
 • Global talent
 • Local talent
 • Emerging talents
Anna Hammargren fokuserade på kombinationen talang och passion. Hon lyfte fram bla. att man blir bra på det man brinner för! En mycket aktiv diskussion behandlade frågan hur skapar man mer energi och passion i arbetet?

Med tanke på ett aktuellt inspel i pensionsfrågan från stadsminister Reinfeldt, ”Hur får man medarbetare att se fram emot att gå till jobbet i perspektivet av en pension vid 75 års ålder, visserligen som en möjlighet?

Det handlar om ett ledarskap där organisationer och individer kan använda sina talanger på ett stimulerande sätt. Här finns en koppling till begreppet sustainable som vi också diskuterar. Kan det vara så att begreppet ”hållbar arbetsplats” blir ett nytt buzz word?

onsdag 8 februari 2012

Begreppet Sustainable

Vad innebär detta nya begrepp i arbetsformer, mätbarhet och nytta? Ordet sustainable översätts vanligen till hållbar på svenska och kopplas sedan samman med andra termer i syfte att beakta en ansvarsfull hantering av vår planets begränsade resurser.

I en hållbar framtid måste logistiken inte bara vara ekonomiskt hållbar utan även miljömässigt och socialt hållbar. Utveckling inom dessa tre dimensioner bidrar tillsammans till långsiktig hållbarhet. Det är det aktuella budskapet.

I våra senaste möten inom våra Logistikernätverk har Sustainable Logistics och Sustainable Production varit tema med forskare från Chalmers som inspiratörer. Det har varit livliga diskussioner i mötena. Många frågor har blivit aktuella där svaren måste sökas vidare, men som ändå kokar ned till individers och organisationers motivation och beteenden.

För ett företag verksamma inom logistikområdet innebär det att erbjuda rätt tjänster med bra kvalitet, minimera miljöpåverkan och aktivt reducera riskerna för olyckor samt att tillvarata och utveckla mänskliga värden i och utanför företaget.

Vad innebär hållbar produktion och varför är det viktigt för industrin? De tre nämnda dimensionerna har olika innebörd för strategier och förhållanden på olika nivåer; från den globala till den enskilda fabriken. Fabrikens överlevnad och bra arbetsmiljö är exempel på den sociala dimensionen.

En bra konkurrenskraft som skapas genom att använda resurser effektivt och ansvarsfullt går väl ihop med filosofin inom Lean och den ekonomiska dimensionen för hållbarhet.