måndag 26 mars 2012

Workshop i Kina

Härom veckan genomförde jag vår första workshop i Kina. Jag pratade engelska och HR-chefen tolkade till kinesiska. Vi hade översatt instruktionerna till kinesiska men därutöver fanns det behov av olika dialoger med deltagarna.

Personal från företaget AQ Electric i Suzhou nära Shanghai studerar kursen 5S – Ordning och reda över Internet på kinesiska i vårt utbildningssystem Instant education. Denna workshop syftade till att praktiskt träna i ett spel i grupper hur man tar fram instruktioner för att montera en grävskopa i legobitar.

Monterarna från varje lag fick i ett separat rum gemensamt diskutera fram en kravspecifikation på en bra montagebeskrivning under tiden som lagmedlemmarna utformade sina förslag på en sådan för grävskopan. Varje grupp hade fått material, färgpennor mm.

Grupperna arbetade energiskt med stor inlevelse och överlämnade sedan till respektive monterare en plastlåda med delarna samt en monteringsanvisning.

Två spelomgångar genomförs av övningen där omgång 2 är en förbättringsomgång. Här införs nya gemensamma erfarenheter och synpunkter i varje lags monteringsinstruktion tillsammans med lagets monterare. Förbättringsomgången visade att monteringstiden kunde minskas till att vara ca 1/5 eller lägre av grundomgångens tid även om andra lagmedlemmar gjorde monteringen.

Således har en högst betydande produktivitetsförbättring uppstått.

Trots språkförbistringen skapades en insikt hos deltagarna hur en bra grupprocess fungerar där var och en i gruppen hittar sin roll för det gemensammas bästa. Dessutom blev det tydligt hur viktigt det är att utforma en tydlig arbetsbeskrivning som anger kritiska moment och kontrollpunkter för en bra kvalitet så att inte tidsförluster uppkommer.

Det är operatörerna själva som ska göra detta. I ett nästa steg väljs av deltagarna den bästa av dessa instruktioner som standardiserat arbetssätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar