måndag 14 maj 2012

Hållbar resurslogistik!

Temat i vårens sista möte i Logistikernätverket Gothia var ”Hållbar resurslogistik!” och de livliga diskussionerna kunde ske tillsammans med en inspiratör från Stena Recycling.

Hållbar utveckling och resurslogistik handlar i grunden om att använda naturresurser och mänskliga resurser på ett effektivare sätt som är mindre belastande för vår miljö och vår hälsa. Detta ger också betydande ekonomiska besparingar på kort och lång sikt.

Det främsta syftet med grön logistik är att samordna verksamheter inom en försörjningskedja på ett sådant sätt att kundernas behov tillgodoses till "lägsta möjliga kostnad" för miljön.

De gröna tillämpningarna på logistik är många och täcker i första hand några viktiga dimensioner:

Produktdesign och produktionsplanering. Utveckla produkter som har lägre miljöpåverkan även innefattande deras produktionsprocess.

Fysisk distribution. Se till så att transporter av gods i samband med logistiska aktiviteter utförs på ett hållbart och miljövänligt sätt.

Materialhantering. Arbeta för effektivare materialanvändning, inbegripet förpackningar och förbättra all materialåtervinning när produkten har avslutat sin livscykel. I SCOR-modellen visas detta av ”Return”.

Framtidens inköpare måste ta ansvar för hur material och komponenter som kommer in lämnar företaget. Man måste bedöma om råvaror och komponenter kan ersättas av återanvändningsbara, återvunna eller mindre skadliga insatsmaterial.

Virtuell kommunikation. Användningen av virtuell kommunikation, ex e-learning istället för fysiska resor ger stora tidsvinster samtidigt som man minskar klimatpåverkan och sänker kostnaderna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar