torsdag 11 februari 2010

Förbered för uppgång

När efterfrågan från kunderna sinar är det lätt att bli panikslagen, dra i nödbromsen och skära ner på allt. En chockvåg går genom verksamheten. För ansvariga personer i en sådan situation krävs både stort mod och omdöme att hantera situationen både på kort och längre sikt.

Det kan vara svårt att tänka långsiktigt, men den lågkonjunktur vi upplevt de sista 18 månaderna har ändå brutits och nu gäller det att förbereda verksamheten för uppgång. Framåtriktade åtgärder har stor psykologisk effekt och är ett kvitto på att det faktiskt satsas trots en knaper efterfrågan, visar forskning.

Det är viktigt att få kontroll över den grundläggande osäkerheten i organisationen. Till detta behövs ett dynamiskt ledarskap som kan formulera trovärdiga visioner och förmedla en känsla av positiv utveckling.

Det gäller att skapa framgångstro i organisationen, blicka framåt och fokusera på möjligheterna. Det är en avgörande attitydfråga. Här ingår att vidareutveckla medarbetarna, så att de är bra rustade när konjunkturen vänder uppåt igen. Nu är tiden särskilt lämplig att investera i medarbetarna.

Kristider leder ofta till en kraftig mobilisering av människor. Det innebär att det är lättare att få medarbetare att ställa upp och engagera sig i frågor som är tydligt formulerade. Vi har sett det under Saab-affärens olika turer.

IVF har i en studie undersökt effekter av Lean produktion bland olika företag. Studien visar att alltför ofta investerar företagsledningarna inte tillräckligt av sitt engagemang för att förstå och genomföra Lean fullt ut. Några av dessa begränsningar är:
  • Stora fysiska och mentala avstånd mellan ledning/tjänstemän och kollektivanställda
  • Osystematisk kompetensutveckling
  • Bristfälligt omhändertagande av idéer och förslag
  • Bristande rörlighet för verkstadens medarbetare
  • Kortsiktiga och ofta ensidigt ekonomiska mål
Konkurrenskraften för ett företag utformas allt mer utifrån medarbetarnas kompetens, enskilt och gemensamt. Företaget behöver vara en attraktiv arbetsplats även i framtiden. Det handlar även om att attrahera, behålla och utveckla medarbetarna i takt med att företaget återtar framtidstron.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar