tisdag 23 februari 2010

Förändringströghet i organisationer

Nya villkor kan ibland förändra tillvaron även för de starkaste företagen på marknaden. Många företag och organisationer kännetecknas ändå av förändringströghet. Detta hänger samman bland annat med den ängslan och osäkerhet som förändringar ofta innebär. I alla organisationer finns därför motstånd mot förändringar.

För att åstadkomma förändring är det nödvändigt att kraft och energi tillförs. Förändringskrafterna måste därför vara starkare än motståndskrafterna.

Det finns många olika sätt att genomföra förändringar i en organisation. Ibland genomförs förändringar genom rena diktat och en kraftfull användning av den formella makten. Men förändringar kan också stimuleras fram genom till exempel utbildning av personal för att skapa förståelse för behovet av förändring.

Med den senare metoden stimuleras drivkraften och idéer till åtgärder ute i organisationen.

Man kan organisera en verksamhet på många olika sätt. Målet är naturligtvis att organisationen ska vara "bra". Följande faktorer återger den vanligaste synen på en ”bra” organisation:

Målinriktad och effektiv. Organisationen inriktas på att uppnå formulerade mål. Detta sker med hög effektivitet.

Yttre och inre effektivitet. Organisationen sysslar med "rätt saker" det vill säga har en yttre effektivitet. Den utför också arbetsuppgifterna "på rätt sätt", och har därmed en inre effektivitet.

Rätt kvalitet. Man utför olika arbetsuppgifter med "rätt kvalitet", alltså med varken överdriven noggrannhet eller slarv.

Kostnadseffektivt. Verksamheten sköts kostnadseffektivt så att organisationen inte förbrukar mer resurser än vad som är nödvändigt.

Motivation och arbetsglädje. En bra organisation kännetecknas av motivation och arbetsglädje. Medarbetarna är engagerade och känner delaktighet och ansvar för verksamheten. Man gör inte bara vad man är "tillsagd" att göra utan tar egna initiativ för att förbättra verksamheten.
Förmåga att lära. En bra organisation har förmågan att lära. Till följd av snabba förändringar inom teknologi och marknad är det allt viktigare att lära av, släppa föråldrade arbetsmetoder, rutiner mm och lära in nya.

Nya organisationsstrukturer kräver nya medarbetare. Det innebär att organisationerna måste lägga större vikt vid metoder att mäta kompetens och lämplighet hos sin personal. Det betyder också nya utbildningsmetoder och ändrad inriktning på personalens utveckling.

Det gäller att inte bara veta vad man skall göra, utan också hur och när man ska göra det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar