onsdag 31 mars 2010

Ledarskap i processorientering

Ett viktigt element i processorientering och dess vidareutveckling är att utse processägare för respektive process som verksamhetens ledningsgrupp definierat i en handlingsplan. Det bör ske så tidigt som möjligt i arbetet med att definiera processerna, gärna innan arbetet kommit igång.

Processägarens roll är att:
 • Se till helheten och skapa ett naturligt förbättringsklimat.
 • Sätta mål.
 • Leda utvecklingen av processen.
 • Ansvara för att kunderna är tillfredsställda.
 • Kommunicera och motivera medarbetare från andra avdelningar om vikten av vissa aktiviteter för helhetens bästa.
Processägaren bör vara en person med karaktären av en eldsjäl, någon med den rätta glöden som kan fungera som motor i arbetet. Denna person ska:
 • Ansvara för processen.
 • Driva själva arbetet.
 • Se till att processteamets samlade kunskaper tas tillvara.
 • Se till att processen dokumenteras i en processkarta.
 • Känna till och kunna använda verktyg av typen nulägesanalys i förbättringsarbetet.

Figuren beskriver viktiga processmål i arbetet med processorientering.

Det är inte ovanligt att processorienteringens överlevnad och utveckling står och faller med valen av processägare. Det är viktigt att komma ihåg att uppdraget kring processorientering ska genomföras utöver det vardagliga arbetet i en linjeposition.

I vissa fall kan det vara motiverat att avvakta med ett slutgiltigt val och låta rätt person växa fram under arbetets gång. I stället ges ansvaret för att leda teamets arbete till en neutral handledare.

Handledaren bör vara någon som är fristående från det inre processarbetet och behöver inte heller ha kunskaper om själva processen. Det kan således vara någon person exempelvis från en annan avdelning, ansvarig person för kvalitetsarbete eller extern konsult. Flera processteam kan även ha samma handledare.

Oavsett lösning på denna punkt är den viktiga uppgiften att:
 • Driva teamets arbete vidare så att processerna blir kartlagda och förbättrade.
 • Alla personer i arbetet blir engagerade och synliga.
 • Samarbetet fungerar och hinder löses upp.
 • De viktigaste frågorna formuleras och besvaras.
När den första processen blivit genomarbetat och accepterad lämnar handledaren över ansvaret till en av ledningsgruppen utsedd processägare och öppnar upp för rollen att ge efterfrågad stöd.

1 kommentar:

 1. Hej!

  Du skriver att en processägare ska ansvara för processen och leda utvecklingen av processen. Jag undrar hur du här ser på IT. Ofta finns ett IT-system som är en stor del av själva arbetet. Anser du, utifrån ett processorienterat arbetssätt, att processägaren även bör vara systemägare? Eller är processägarens ansvar att utreda och sedan ställa krav på IT att förändra så att IT-systemet stödjer verksamheten?

  Med vänliga hälsningar,
  // Peter
  Systemförvaltare

  SvaraRadera