måndag 19 april 2010

Att undersöka medarbetarskap inför verksamhetsförbättring

Att undersöka medarbetarskap innebär att undersöka hur medarbetarna hanterar relationen till:
  • Sitt arbete
  • Sin arbetsgivare
  • Sina arbetskamrater
Det överliggande syftet är att få kunskap för att tillsammans i organisationen arbeta med förbättringar av kundrelationer och affärsresultat. Det finns ett stort intresse bland företag men också i offentlig sektor att periodiskt undersöka och utvärdera verksamheten. För att göra det använder många metoden medarbetarenkäter.

Vid senaste mötet med HR-nätverket Gothia var två nyckelpersoner från Netsurvey Bolinder goda inspiratörer i en debattglad diskussion. Företaget är sedan flera år specialist på webbaserade medarbetarundersökningar för att hjälpa chefer och medarbetare att prioritera de viktigaste frågorna från undersökningen, för vägledning till förändringar och ett lönsamt arbetsklimat.

Ofta gäller det små vardagliga omställningar som förenklar arbetet och utvecklar relationerna i gruppen. Därför är det viktigt att frågorna i en medarbetarundersökning berör det dagliga arbetet och är inriktade på åtgärder.

En av de frågor som diskuterades i mötet på Gothia var på vilken grund forskningen behandlar teorier kring medarbetarskap och mätmetoder. Netsurvey har analyserat ett antal olika forskares teorier i jakten på en etablerad modell som är både enkel och överskådlig.

Resultatet är en modell ”The Service Profit Chain”. Där visar forskarna på ett enkelt sätt kopplingen mellan medarbetarrelationer och kundrelationer och i vilken ordning de påverkar lönsamhet och effektivitet.

Med googling hittade jag även en C-uppsats från Pedagogiska institutionen vid Örebro universitet som studerat medarbetarskap och medarbetarenkäter. Frågor som väcktes var om medarbetarenkäter är ett bra verktyg för verksamhetsutveckling?

Studien behandlade också vilket genomslag ett konsultföretags värderingar fått i utformningen av frågorna när de genomför medarbetarenkäter hos 5 kommuner. En slutsats i studien är den som formulerar enkätens frågor påverkar och överför synsätt och värderingar till enkäten som de själva har.

Från studien finns en referens till en forskares kommentar på temat medarbetarskap: ”Människor har en medfödd benägenhet att lösa problem och förbättra produktionsprocesser. Det gäller bara att hitta sätt och ta tillvara på den värdefulla naturliga förmågan.”

Ett syfte med att utveckla medarbetarskapet är att förbättra företagets totala prestation genom att utveckla och använda anställdas kompetens maximalt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar