torsdag 22 april 2010

Grupputveckling i resurseffektiv organisation

Under senare tid har arbetsgruppens roll och sammansättning i organisationer utvecklats vilket påverkat individernas deltagande i olika gruppstrukturer eller projekt. Allt oftare agerar gruppen i projektformer för att lösa ett problem eller arbeta med en uppgift.

En individs deltagande bygger på att vara bärare av en viss kompetens eller kunskap som också påverkar dennes roll i projekt under en viss tidsperiod. Följden av detta är att en individ kan delta i olika sammanhang i en organisation samtidigt.

Dessutom kan arbetsgrupper för sina arbetsuppgifter knyta till sig andra arbetsgrupper. Begreppet virtuella grupper, som hämtats från datorvärlden, börjar dyka upp även här.

Det finns en ökad medvetenhet om arbetsgruppers betydelse både för organisationens effektivitet men också för individers engagemang och behov. I många organisationer har detta medfört ett ökat intresse för grupputveckling.

Effektiva arbetsgrupper brukar karakteriseras av bland annat att:
  • Det finns rätt kompetens i gruppen.
  • Målsättningen är tydlig och införstådd.
  • Kommunikationen är riklig och innehåller både känslor och tankar.
  • Individuella olikheter i gruppen accepteras.
  • Man lyssnar på varandra.
  • Maktkamp förekommer inte i gruppen.
  • Gruppen utvärderar gemensamt sitt arbete och sina prestationer.
Den resurseffektiva organisationen är på grund av den avskalade resursbasen sårbar, varför den måste vara mycket uppmärksam på störningar. Den måste genom stor flexibilitet tidigt hantera dessa störningar innan de får negativ inverkan för organisationen.

Moderna organisationer måste därför kunna arbeta med flera uppgifter parallellt och vara multiflexibel.

Många hierarkiska organisationer saknar denna flexibilitet och anpassningsförmåga som organisationens omvärld kräver. För att kunna hantera kraven på förändringar måste i flera fall den hierarkiska formen av organisation, som historiskt kommit av industrialismen, ersättas av en mer horisontell och flödesinriktad typ.

Denna organisationsform får därmed stark påverkan på organisationens:
  • Ledarskap
  • Kommunikation
  • Flexibilitet
Framförallt är dessa faktorer viktiga för företag som är geografiskt spridda. Trots spridda avdelningar måste företaget uppfattas som en helhet, med gemenskap och samma mål. Gruppkänslan har inverkan på förståelsen av att medarbetarens mål bör speglar gruppens och verksamhetens samtliga mål.

Medarbetarskap är viktigt i en geografiskt spridd organisation.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar