torsdag 15 april 2010

Organisation och kunskap

En organisation skapas för att producera, utveckla och förändra. För att klara detta på ett sätt som ger framgång och resultat måste en arbetsorganisation organiseras. Med arbetsorganisation avses hur arbete och arbetsprocesser utformas. Det kan gälla arbetet:
 • I en fabrik
 • I en bank
 • På ett sjukhus
 • Inom en kommunal förvaltning
I den processbaserade organisationen är det verksamhetsprocesserna som är utgångspunkt. I fokus står som figuren visar:
 • Den enskilde medarbetarens arbetsuppgifter och kompetens.
 • Hur medarbetarna samarbetar med varandra.
 • Vilka tekniska hjälpmedel som används.
 • Hur målen för arbetet och dess resultat formuleras.
 • Hur arbetet styrs och följs upp.
 • Vilka sociala normer, värderingar och vilken kultur som finns i organisationen.
En verksamhetsprocess är ett antal sammanhängande aktiviteter som tillsammans skapar resultat och värde för en kund. Att utforma arbetsorganisationen på basis av verksamhetsprocesserna syftar till att kraftigt förbättra organisationens:
 • Produktivitet.
 • Kostnadseffektivitet.
 • Kvalitet.
 • Tidseffektivitet eller mer allmän resurseffektivitet.
 • Servicegrad.
 • Förenkla styrningen.
För att det också ska bli ett bra resultat krävs det bland annat en organisation med mindre hierarki där arbetet organiseras i horisontella flöden.

Organisationens funktion är även att skaffa och utveckla kunskap om hur arbetsuppgifterna ska genomföras. Denna kunskap ska översättas i verktyg, produkter och processer liksom i utformningen av själva arbetssättet och i kunskapsutveckling.

En viktig faktor i en organisation är förmågan att lära av misstagen och bland dessa är följande av stor betydelse att ett lärande sker:
 • Att misstag görs i strävan att uppnå en övergripande målsättning.
 • Att någonting nyttigt verkligen lärts av misstagen.
 • Att misstagen inte är en del av ett mönster där samma misstag upprepas.
 • Att misstagen görs inom ramen för en medarbetares handlingsfrihet.
Det gäller också att göra de intressanta misstagen i en organisation så snabbt och så billigt som möjligt och dra lärdom av detta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar