måndag 14 september 2009

Egen förmåga

Kompetens är en persons samlade förmåga att framgångsrikt utföra ett arbete eller en uppgift. Innebörden av begreppet kompetens kan beskrivas med tre delar av en helhet och med orden:
  • Vilja
  • Veta
  • Kunna
Om vi inte vill så hjälper det inte hur kompetenta vi är i övrigt. Om vi inte har tillräckligt med kunskaper hjälper det inte om vi vill och så vidare. Däremot kan viljan driva på oss så att vi söker kunskap. När vi utvecklar vår kompetens följs de tre delarna ofta åt.

I grunden tror vi på oss själva. ”Kan själv” är bland de första orden som ett barn uttalar när det prövar sig fram i livet. Personligheten som barn och senare i olika åldrar som vuxen kan sammanfattas i en vilja att gå sin egen väg och bestämma själv. För en del personer är inget omöjligt.

Viljan att bestämma själv utgör en grundläggande drivkraft hos människor. Därför utformas allt mer arbetsplatser, tjänster mm kring människors förmåga och vilja att fatta egna beslut.

Filosofin Lean Production sprids nu allt snabbare från tillverkande företag till även den offentliga tjänstesektorns verksamheter för att söka minska slöseri och öka effektiviteten. Inom denna filosofis principer finns en tydlig angiven fokus på att söka engagera medarbetarna i beslut som påverkar deras arbetsvillkor med kunden i fokus, i en tid av förändringar.

Ge därför medarbetarna i arbetsgrupper en röst och effektiva metoder att hantera förändringar! Med vilja och kunskap kan de hitta bra lösningar på problem som ibland uppstår och ett aktivt förbättringsarbete kan regelbundet bedrivas i organisationen som stärker arbetsplatsens konkurrenskraft.

Det personliga ansvarstagandet och den egna viljan är egenskaper som är inneboende hos alla men den måste bejakas och stimuleras i olika situationer. Här sker ett skifte av värderingar, ibland under hårt motstånd, på en rad områden bland annat:
  • Skoleleven kan välja skolform för att utveckla sina speciella förutsättningar och drömmar.
  • Medarbetaren får ett växande ansvar för sin kompetensutveckling för återanställbarhet.
  • Föräldrar kan under en period med små barn välja att någon tar hand om barnet i hemmet.
  • Äldre personer kan välja vårdform, boende och utförare.
  • Medborgare överlag får möjlighet till vårdval av vårdcentral, läkare och mottagning.
  • Arbetslösa kan välja någon av Arbetsförmedlingens kompletterande aktörer för coachning.

Utvecklingen och tron på människors förmåga att fatta egna beslut utmanar många invanda tankemönster i människors vardag. Ofta underlättas den egna förmågan när tillräckliga kunskaper och information finns i valsituationen, när man vill.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar