måndag 7 september 2009

Utveckla ditt företags lärande förmåga

En viktig skillnad mellan de företag som långsiktigt lyckas förbättra sin produktion och de som inte lyckats är deras lärande förmåga. Framgångsrika företag utvecklar hela tiden sin förmåga till lärande. Det sker på en mängd olika sätt, bland annat genom:
 • Systematisk problemlösning
 • Experiment
 • Bench Learning, både inom och utanför den egna industrin
En viktig indikator på den lärande förmågan är en stark fokus på utbildning av anställda, både till nya uppgifter och för att öka deras motivation till förbättringar. De anställdas kompetens och erfarenhet tas också tillvara genom att de direkt deltar i förbättringsarbetet.

Framgångsrika företag missar sällan en chans att lära sig av andra. Det kan ske genom att personer i samma position eller med liknande arbetsuppgifter träffas och diskuterar verksamhetsfrågor samt vid möten med kunder och leverantörer.

Det som kanske mest utmärker framgångsrika företag är:
 • Deras ödmjukhet
 • Ledningens engagemang
 • Allas delaktighet
Företagen inser och erkänner att det finns mycket att lära och förbättra. Det är en attityd man sällan möter i mindre framgångsrika företag.

Hinder för förmågan
Det är relativt enkelt att göra strukturella ändringar som att bygga om eller införa kvalitetsprogram. Det är mycket svårare att skapa en förmåga att ständigt förbättra produktionen. De finns tre stora hinder som motverkar ett utvecklande av denna förmåga:
 • Det senaste modet
 • Öar av framgång
 • För mycket på en gång
Det är inte helt ovanligt att företag, som hela tiden hoppar på det senaste modet, får problem också med det andra hindret, öar av framgång. Det innebär att man startar initiativ inom avgränsade områden, men sprider inte metoderna till andra områden i organisationen.

En viktig orsak är att tillräckliga resurser inte avsätts till förbättringar. Konsekvensen blir framför allt att metoderna inte förankras i organisationen. Det är också risk för att man stöter på det tredje hindret, för mycket på en gång.

Det tredje hindret innebär att man startar fler initiativ än organisationen kan hantera effektivt. Orsakerna kan bland annat vara att man har gjort mycket för att förbättra produktionen, men alla initiativ lever vidare och avslutas inte. Konsekvensen blir ofta att förbättringarna avstannar. Man kommer inte förbi pilotstadiet och förbättringarna saknar riktning.

Utmaningarna när det gäller att skapa en strategi för att upprätthålla förbättringarna beror ofta på var man befinner sig i förbättringsprocessen:
 • I en tidig fas är förändringen mer av ett projekt: ”vad ska man göra och när?”
 • Senare är förändringen en process: ”hur ska man behålla och förankra förändringarna i organisationen?”
Förbättringsmodell
Detta är en viktig komponent för att skapa en förbättringsprocess. Dessa modeller kan se ut på flera sätt, men gemensamt för dem är att de ger den riktning i vilken man skall gå och visar också ordningen mellan olika initiativ. De besvarar båda frågorna:
 • Vart ska vi?
 • Hur ska vi komma dit?
En bra förbättringsmodell för ut produktionsstrategin i företaget, men den bör vara flexibel för att hantera förändringar i produktionsstrategi och marknad. En förbättringsmodell är på så sätt ett nödvändigt villkor för att lyckas förbättra produktionen på lång sikt.

Modellen bör åtminstone existera i ledningens sinnevärld, men på längre sikt måste den också delas av så många som möjligt i företaget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar