torsdag 27 maj 2010

Arbetsliv med kontinuitet och flexibilitet

Kommer arbetsmarknaden även fortsättningsvis att domineras av långa anställningsperioder hos en arbetsgivare eller kommer arbetslivet bli mer periodiserat och baserat projektanställningar?

Det samhälle jag ser framför mig kommer att erbjuda ännu större möjligheter för individen än i dag, men kraven kommer också att vara högre. Det personliga ansvarstagandet blir mer omfattande. En allt viktigare faktor blir att man har en god självkännedom så att man kan placera sig i rätt sammanhang.

Vi lever i ett samhälle där förutsättningarna för värdeskapande och tillväxt förändras. Vi börjar få en ekonomi där en allt större del av de värden som produceras skapas i hjärnan hos organisationens medarbetare, istället för i en effektiv produktionsapparat av utrustningar.

Detta skifte i tillväxtens drivkrafter får återverkningar på det sätt vi:
  • Behöver bygga organisationer.
  • Måste utforma relationen mellan individ och organisation.
Utvecklingen driver fram behov av att kunna skapa system och strukturer som tillåter olika former av arbete. Det gäller att fånga upp och ta tillvara på individers och organisationers unika förmågor på ett bättre sätt än i dag.

Både individ och organisation behöver såväl kontinuitet som flexibilitet. Den stora svårigheten är att finna balansen däremellan och att finna timingen mellan organisationen och individen.
  • Kontinuiteten står generellt för trygghet, möjlighet till planering och arbetsro.
  • Flexibiliteten handlar om att kunna anpassa sig till omvärlden och till nya förutsättningar. Det är viktigt både för individ och organisation.
Det viktiga är att man är medveten om området ”var”, så att man kan hitta balansen där yrkeslivet och privatlivet ger kraft åt varandra i stället för tvärtom.

Flexibiliteten innebär för individen åtgärder som ger bättre möjligheter att anpassa arbetssituationen till livssituationen. Lärandet är direkt kopplat till produktiviteten. Genom kontinuerligt lärande ökar inte bara kompetensen utan också beredskapen för att anpassa sig till arbetsrelaterade förändringar.

Det handlar också om att ha en vision för sin utveckling och för de mål och drömmar i livet som man strävar efter att förverkliga. Det behöver dock inte handla om karriär eller professionell utveckling. Drivkraften kan finnas någon annanstans.

16-åriga Jessica Watson i Australien återkom nyligen från sin seglats jorden runt. I ett reportage i TV beskrev hon sin drivkraft. Den var baserad på en dröm!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar