torsdag 22 oktober 2009

Nätverkslogistik och kompetensutveckling

I fredags hade vi ett nytt möte inom Logistikernätverket Gothia. Temat var ”Nätverkslogistik” med Jonas Nilsson från Sonat AB som inspiratör. Han menade att nätverk som struktur för företag är en förutsättning för att vid behov av lösning på ett problem generera kreativa idéer för utveckling av företagets kompetens och konkurrenskraft. Deltagarna stimulerades till en livlig diskussion.

Arbetet enligt den klassiska metoden ständig förbättring ger visserligen en gradvis förbättring av konkurrenskraften men om man vill inta ledningen på en marknad behövs innovationer i processerna. Jonas kopplade här samman begreppet disruptive innovation med nätverkslogistik i syftet att inom nätverket kunna generera kreativa idéer till förbättring.


En disruptive innovation ska resultera i avgörande affärsmässiga förändringar och baseras normalt inte på stora tekniska landvinningar. Just tekniken kan rent av vara ganska enkel. Det handlar istället om hur ett företag är organiserat och hur det arbetar. Det är alltså en ny affärsmodell och inte någon ny teknik.

Distribution innebär att inom försörjningskedjor knyta samman materialflöden och informationsflöden mellan det producerande företaget och konsumenten. Distributionslogistik är ett begrepp som hanterar följande flöden i en integrerad process:

  • Gods
  • Resurser
  • Information
För att koordinera och planera transporter används ett antal olika distributionssystem, som består av nätverk med vertikalt samarbetande företag. Vilken struktur som är mest lämplig beror på:
  • Marknaden
  • Vilka produkter det handlar om
  • Verksamhetens inriktning och målsättning
Viljan att komma i ledning i sin bransch, vad gäller distributionens utveckling och prestanda, gör att många företag strävar efter att ständigt förnya och förbättra sina produkter eller tjänster.

Svårigheten med att skapa effektiva transporter samt ökade krav om flexibilitet och hög leveransprecision har skapat behovet av utomstående kompetenta parter som tillför kreativa lösningar och samordnar transporter.


Med tiden kan en utomstående parts insats utvecklats från att omfatta transporter av gods till att sköta fler av företagens logistiska funktioner, även kallat tredjepartslogistik. Tredjepartslogistik handlar om att åta sig aktiviteter i en långsiktig relation som bygger på ömsesidigt förtroende och delande av risker och belöningar. Ett exempel på ett tredjepartsföretag är Green Cargo.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar