måndag 12 oktober 2009

Tid att reflektera - tillsammans

Dagens arbetsformer tar sin utgångspunkt i en ambition i att bidra till förbättringar av produktivitet och effektivare resursutnyttjande. Utan inslag av verklig eftertanke riskerar detta leda verksamheter till en icke hållbar kortsiktighet. Detta gäller för personer inom såväl näringsliv som offentlig verksamhet.

Ett sätt att jobba smart hävdas av några forskare i boken om hållbarare arbetssystem. Genom att ge utrymme till sådana aktiviteter, som bidrar till att fler personer kan mer om större delar av verksamhet och organisation, jobbar man smart.

En del i förbättringen av både begriplighet för medarbetaren och det gemensamma kunnandet om verksamheten är att i olika aktiviteter tydliggöra:
  • Verksamhetens syften
  • Olika roller i verksamheten
  • Uppgifter som måste lösas
  • Organisationens utformning för uppgifterna
Dessa aktiviteter kallas av forskare för verksamhetsanknuten reflektion. Det som är avgörande är tillgången till varandras uppfattningar. Det innebär att fler får tillgång till allt större delar av verksamheten och att det kan skapas mening kring organisationen och dess verksamhet.

Samtalet utgör den gemensamma reflektionen med sina dubbla roller:
  • Det bygger en bro mellan olika individuella uppfattningar och strävanden att förstå verksamheten och dess gränser.
  • Deltagarna gör sina egna uppfattningar åtkomliga för varandra i ett växelspel för välvillig kritisk granskning.
Det som beskrivs i realiteten är något så vardagligt som att hantera det sätt på vilket en arbetsuppgift förstås och utförs. Metodverktyget 5S bidrar här på ett strukturerat sätt till ordning och reda på en arbetsplats, i en process tillsammans. Målet är att där utforma det bäst kända arbetssättet för närvarande.

Våra professionella nätverk inom logistik och HR med regelbundna möten ger en arena där främst chefer kan ta del av andras erfarenheter och även dela med dig av dina egna.

För en chef kan det vara det sammanhang där det finns tillfälle till att reflektera över sin organisation och verksamhet. Här kan frågor komma upp kring perspektiv på en verksamhet, som det kan vara svårt att få en chans till kunskap om.

Gemensam reflektionen har sitt berättigande för utveckling av individ och verksamhet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar